REGULAMIN

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS CARRERACARSTEAM.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania z serwisu CarreraCarsTeam.pl prowadzonego przez jego Administratora, tj. Carrera Cars Team Spółka spółka cywilna Dariusz i Wioleta Krupa prowadzącymi – każdy z nich – działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wspólnie działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Carrera Cars Team s.c. z siedzibą w Puszczykowie(62-040), ul. Gołębia 4D. NIP 6342781699, REGON 241925530. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@carreracarsteam.pl.
1. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, w tym osób dokonujących zakupu voucherów, a także korzystających z nich.
2. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
a. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
b. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000 z późniejszymi zmianami);
c. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami);
d. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
3. Przystępując do korzystania z Serwisu, nawet bez zakładania Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W szczególności Użytkownik jest świadomy ponoszonej odpowiedzialności jaka wiąże się z możliwością wykorzystania usługi, na który pozwala zakupiony Voucher.
4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.
5. Serwis CarreraCarsTeam.pl stanowi własność Administratora, będącego jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest on uprawniony do dodawania, edycji, zmiany oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania, wszelkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz zbiory danych Administratora, podlegają ochronie prawnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:
a. Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1.;
b. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta Użytkownika;
c. Kalendarz Imprez – daty, w których organizowane są przez Carrera Cars Team s.c. imprezy, w czasie których dojść może do realizacji Voucherów Prezentowych.
d. Klient – podmiot zawierający z Administratorem Umowę na wykonanie prezentu;
e. Kod Vouchera – ciąg znaków znajdujący się na Voucherze Prezentowym, który służy do identyfikacji zamówienia Prezentu, a także sprawdzenia jego stanu;
f. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędnego do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu, w tym w szczególności polegających na możliwości zakupu Voucherów;
g. Login – adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail), służący jego identyfikacji, wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji;
h. Miejsce – tor wyścigowy, na którym wykonywany będzie Prezent, zgodnie z uprzednio dokonaną rezerwacją. Miasta podane w serwisie Administratora, w których zlokalizowane są tory wyścigowe mają charakter orientacyjny. Nie w każdym przypadku miejsce realizacji zamówionego Prezentu pokrywa się z administracyjnymi granicami danego miasta, na co Klient wyraża zgodę;
i. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie. Obdarowanym może być sam Klient, co nie wpływa na ważność Vouchera, ani uprawnienia osoby korzystającej z Prezentu;
j. Prezent – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania przejazdu samochodem dostępnym w ofercie oraz zgodnie z aktualnym stanem pojazdów, na warunkach określonych w Regulaminie;
k. Realizacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Obdarowanego rezerwacji Terminu i Miejsca realizacji Prezentu spośród terminów wskazanych w Kalendarzu Imprez, akceptacji przez Obdarowanego Regulaminu i podpisaniu przez niego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wykonaniu Prezentu przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie;
l. Regulamin – warunki świadczenia usług poprzez serwis CarreraCarsTeam.pl;
m. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
n. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym CarreraCarsTeam.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis, stanowiącą platformę internetową będącą własnością Administratora;
o. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
p. Termin – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją;
r. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
s. Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów oraz wykorzystanie ich w sposób rzeczywisty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
t. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;
u. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy o wykonanie Prezentu pomiędzy Klientem, a Administratorem. Voucher uprawnia jego okaziciela do żądania od Administratora wykonania Prezentu, na zasadach określonych w Regulaminie.
w. Zamówienie – dokonanie zakupu Prezentu, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.
x. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kliencie, należy rozumieć przez to również odpowiednio Obdarowanego oraz Użytkownika. Prawa, oświadczenia i zobowiązania Użytkownika dotyczą głównie elementów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (poprzez Serwis), natomiast prawa, oświadczenia i zobowiązania Klienta oraz Obdarowanego dotyczą głównie fizycznej realizacji Vouchera.
§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
2. W Serwisie świadczone są Usługi pozwalające na zakup Voucherów, umożliwiając ich realizację, polegającą na wykonaniu prezentu, tj. przejazdu samochodem dostępnym w ofercie oraz zgodnie z aktualnym stanem pojazdów Administratora.
3. Na podstawie zakupionego Vouchera, Obdarowany ma prawo do przejazdu na wyznaczonym odcinku (zamkniętym torze), wybranym samochodem, dostępnym w ofercie Administratora, a także odpowiednio do jego aktualnej dostępności, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownik, dokonując zakupu Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Administratorem oraz Realizacji Vouchera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
5. Przed dokonaniem zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązuje się do zaczerpnięcia wszelkich niezbędnych informacji, które dotyczą wieku, stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej Obdarowanego, a także faktu posiadania przez osobę realizującą Voucher, dokumentów niezbędnych do jego wykorzystania, podanych w opisie Prezentu lub w Regulaminie. Jeśli Użytkownik po dokonaniu zakupu powziął informacje o osobie mającej zrealizować Voucher, że jego wykorzystanie może być dla danej osoby niebezpieczne, bądź w inny sposób negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Vouchera wbrew danym z ust. 4. W przypadku gdy:
a. Użytkownik jest jednocześnie osobą realizującą Voucher – nie będzie wysuwał roszczeń związanych z doznaną szkodą w stosunku do Administratora;
b. Realizującym Voucher jest Obdarowany – Użytkownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za doznane szkody związane z wykorzystaniem Prezentu.
6. Poprzez realizację Vouchera, osoba przystępująca do wykorzystania prezentu, oświadcza, że nie występują u niej jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do takowego działania, jest świadoma ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu oraz nie będzie wysuwała roszczeń w stosunku do Administratora w związku ze zrealizowaną usługą.
7. W sytuacji, w której Obdarowany nie może zrealizować zakupionego Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków, zarówno jemu jak i Użytkownikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.
§ 4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH
1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.
4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem wyeliminowania bądź zmniejszenia zagrożenia związanego z korzystaniem z tych usług, Użytkownik zobowiązany jest podejmować działania niezbędne do ochrony urządzenia, za pomocą którego korzysta z Serwisu Administratora.
5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.
6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
b. połączenie z siecią Internet;
c. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
§ 5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym adresu e-mail.
2. Po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego. Do Klienta oraz Obdarowanego warunki korzystania z serwisu, w tym w szczególności Realizacji Vouchera, stosuje się odpowiednio.
3. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkbox’a lub wyświetlanego okna informacyjnego. Złożenie zamówienia oraz realizacja Vouchera, niezależnie od dokonanej rejestracji, oznacza zgodę na związanie się Regulaminem, w tym w szczególności świadomość ponoszonej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z usługi pozwalającej na przejazd samochodem po torze.
4. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:
a. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z Serwisu;
b. jest świadomy o ponoszonej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;
c. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu oraz Usług Administratora, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
6. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.
§ 6. ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE VOUCHERA
1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem możliwe jest poprzez zakup Prezentu w Serwisie. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Administratorowi.
2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach. W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian cen Prezentów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Prezentów i wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian.
3. Administrator wystawi i dostarczy Użytkownikowi Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzgodnieniami dokonanymi między stronami. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną.
4. Warunkiem wydania, dostarczenia oraz aktywowania Vouchera jest opłacenie należności za Prezent, które może nastąpić:
a. w drodze przelewu bankowego na konto Administratora, w terminie 3 dni od dnia dokonania zakupu;
b. poprzez system płatności PayU, bądź inny aktualnie dostępny w Serwisie;
c. płatność przy odbiorze, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.
5. Opis przelewu powinien zawierać informacje na temat numeru zamówienia zleconego przez Klienta. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Vouchera, zamówienie uznaje się za nieważne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik uzgodni z Administratorem inny termin zapłaty.
6. Voucher Prezentowy dostarczany jest w jeden z następujących sposobów
a. w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia;
b. kurierem na podany adres przez składającego zamówienie.
7. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Serwisie. Koszt wysyłki Vouchera podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Serwisie.
8. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, bądź u jakichkolwiek innych podmiotów, Klient otrzymuje Voucher uprawniający do realizacji Prezentu, jeśli jest on aktywny zgodnie z systemem Administratora. Uiszczenie opłaty za Prezent w sklepie sprzedaży bezpośredniej, bądź w jakikolwiek inny sposób, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Przed zakupem Klient ma obowiązek się z nim zapoznać. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w innym Serwisie niż należący do Administratora, wskazana osoba zobowiązana jest do zapoznania się z wszelką dokumentacją związaną z warunkami wykorzystania Vouchera, w tym Regulaminami funkcjonowania obu Serwisów, w tym w szczególności z zasadami ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodów.
§ 7. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
1. Voucher może zostać zrealizowany z uwzględnieniem Kalendarza Imprez organizowanych przez Administratora dostępnego w Serwisie, pod adresem https://www.carreracarsteam.pl/imprezy.html.
2. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłącznie w datach podanych w Serwisie, na co Klient w pełni wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera stosownie do aktualnych dat, Klient nie dysponuje roszczeniem o możliwość przedłużenia ważności Vouchera.
3. Voucher możliwy jest do realizacji przez okres 365 dni od zamówienia Prezentu. Za moment zamówienia przyjmuje się dzień, w którym złożono zamówienie Prezentu w Serwisie. Niniejsza regulacja nie narusza postanowienia z ust. 1, w związku z czym Klient nie dysponuje roszczeniem w stosunku do Administratora, w sytuacji w której nie ma możliwości realizacji Vouchera, z powodu braku dostępnych (wolnych) terminów wedle Kalendarza Imprez.
4. Obdarowany może dokonać sprawdzenia terminu ważności Vouchera w Serwisie, bądź zasięgnąć informacji bezpośrednio u Administratora. Niezrealizowanie Vouchera Prezentowego we wskazanym okresie oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. W powyższej sytuacji, ani Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.
5. Klient ma możliwość przedłużenia ważności vouchera, który został zakupiony w Serwisie CarreraCarsTeam.pl, o 180 dni uiszczając opłatę w wysokości 50% wartości vouchera.
6. Realizacja Vouchera wymaga rezerwacji Terminu, którą złożyć należy najpóźniej 14 dni przed wybranym terminem dostępnym w Kalendarzu Imprez. Rezerwacje dokonywane są wyłącznie poprzez podstronę Serwisu – https://carreracarsteam.pl/rezerwacje/. Administrator dopuszcza rezerwację w terminie późniejszym (poniżej 14-dni), jednak wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Rezerwacji dokonanej w terminie późniejszym nie można odwołać ani zmienić daty realizacji Vouchera.
7. Składając rezerwację, pod rygorem uznania rezerwacji za niezłożoną, należy podać:
a. imię i nazwisko Obdarowanego,
b. dane kontaktowe (adres e-mail, adres do korespondencji, telefon),
c. kod Vouchera, numer zamówienia,
d. termin planowanego wykonania Prezentu.
8. W celu zmiany zarezerwowanego Terminu Realizacji Obdarowany zobowiązany jest do skontaktowania się z Administratorem odpowiednio wcześniej, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zarezerwowanym Terminem Realizacji. Zmiana taka może być dokonana wyłącznie 1 (jeden) raz, jeśli Kalendarz Imprez oraz możliwości organizacyjno-techniczne Administratora na to pozwalają.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kalendarzu Imprez, które wyniknąć mogą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia z Administratorem inną datę realizacji Prezentu.
10. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności w przypadku awarii pojazdów, Administrator ma prawo do ustalenia innego Terminu realizacji Vouchera. W zaistniałej sytuacji Administrator nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Obdarowany w związku z realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów transportu do Miejsca realizacji i zakwaterowania. Administrator może wykonać swoje zobowiązanie poprzez udostępnienie innego pojazdu o zbliżonych parametrach do tego, który aktualnie jest niedostępny.
11. Administrator zobowiązuje się do realizacji Vouchera, poprzez wykonanie Prezentu, z odpowiednią starannością, zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i życie Obdarowanego.
12. Obdarowany zobowiązany jest stawić się punktualnie w ustalonej z Administratorem lokalizacji, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie drogą email (biuro@carreracarsteam.pl) na 7 i więcej dni przed zarezerwowanym Terminem Realizacji. W przypadku niestawienia się przez Obdarowanego w zarezerwowanym Miejscu i Terminie Realizacji, Obdarowany nie ma możliwości ponownego umówienia się na wykonanie Prezentu. Wówczas Voucher Obdarowanego traci ważność, a Obdarowany i Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów związanych z zakupem Vouchera.
13. Celem realizacji Vouchera, Obdarowany powinien posiadać:
a. Dowód osobisty;
b. Prawo jazdy kategorii B;
c. Voucher, bądź inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania;
d. Zgodę opiekuna prawnego na realizację Vouchera, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.
14. Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń pracowników Administratora oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu.
15. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania wykonywania Prezentu, jeżeli Obdarowany odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania Umowy najmu pojazdu stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie stosuje się do instrukcji udzielanych mu przez pracowników Administratora lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w jego opisie umieszczonych w Serwisie lub jego Regulaminie.
16. W przypadkach naruszenia zasad realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), zarówno Obdarowanemu, jak i Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.
17. Administrator może odmówić wykonania Prezentu w sytuacji, gdy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego. Obdarowany ustala wówczas z Administrator nowy Termin Realizacji.
18. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń pracowników Carrera Cars Team s.c. lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których Prezent jest wykonywany, w szczególności samochodu. Za zniszczenia i uszkodzenia uznaje się również brawurową jazdę pojazdami, niedostosowanie przez Obdarowanego prędkości do panujących warunków lub umiejętności, zniszczenia tapicerki częściami garderoby, w tym również biżuterią. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, Obdarowany zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Carrera Cars Team s.c kary umownej do wysokości wartości samochodów, nie niższej jednak niż 10 000,00 zł. Naliczenie powyższej kary umownej nie pozbawia Carrera Cars Team s.c uprawnienia do dochodzenia od Obdarowanego odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości, przekraczającej 10 000,00 zł, stosownie do uszkodzeń lub zniszczeń samochodu, a także innych wyrządzonych w związku z tym szkód. W przypadku gdy Obdarowany nie jest jednocześnie osobą, która dokonała zakupu Vouchera, odpowiedzialność za naruszenia wskazane w niniejszym postanowieniu rozciągają się również na tę osobę. Odpowiedzialność Klienta oraz Obdarowanego jest wówczas solidarna.
19. Naruszeniem warunkach realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu) są wszelkie działania Obdarowanego, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody, w tym w szczególności poprzez wszelkie przejawy stwarzania zagrożenia na torze takie jak:
a. wyprzedzanie na zakrętach;
b. niestosownie się do nakazów oraz poleceń Instruktora;
c. przekraczanie w depo prędkości 30km/h;
d. przekraczanie białej linii wyjazdu z depot;
e. dojeżdżanie blisko innego pojazdu znajdującego się na torze oraz zajeżdżanie trasy;
f. agresywna jazda oraz przeprowadzanie niepotrzebnych manewrów.
20. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze, w tym w szczególności jeśli stanowią jedną z przesłanek z ust. 18 i doprowadziły do powstania szkody, zwłaszcza uszkodzenia jakiegokolwiek samochodu, skutkują powstaniem odpowiedzialności, o której mowa w ust. 17. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze wskazane w ust. 18 stanowią jednocześnie nieprawidłowe korzystanie z pojazdów.
21. Obdarowany ponosi winę za działania w konsekwencji których doszło do powstania szkody, bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć. Jeśli oceniając obiektywnie jego działania mogły doprowadzić do powstania zagrożenia na torze, to aktualizuje się jednocześnie wina w działaniu Obdarowanego. W szczególności Obdarowany ponosi winę, jeśli korzysta z Prezentu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość, przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwości samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności.
22. Obdarowany, a także osoby trzecie mu towarzyszący, nie mogą fotografować, filmować, a także w jakikolwiek inny sposób utrwalać wykonywania Prezentu, bez wyraźnej zgody Administratora. W przypadku udzielonej zgody, podejmowanie ww. czynności należy wykonywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników Administratora. Zdjęcia i filmy mogą być wówczas wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Obdarowanego upoważnionych przez niego osób. Niedozwolone jest filmowanie samochodu, zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, własnym sprzętem przez Obdarowanego lub osobę mu towarzyszącą.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą email (biuro@carreracarsteam.pl). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Administratora.
4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Konsumentowi na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytym Voucherem. W przypadku braku zwrotu Vouchera termin nie biegnie. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Voucher niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego Vouchera tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od niego okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku kwota uiszczona za Prezent jest zwracana na konto Klienta.
§ 9. REKLAMACJE
1. Reklamacje z tytułu niewykonania Prezentu lub też nienależytej Realizacji Vouchera należy zgłosić Administratorowi w terminie 14 dni od daty jego realizacji lub daty, w której miał on być zrealizowany.
2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
3. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. W takiej sytuacji Voucher uznany jest za zrealizowany.
6. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inny serwis), który dokonał sprzedaży Voucherów.
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator jest odpowiedzialny wyłącznie za straty i szkody poniesione przez Obdarowanego w związku z realizacją Vouchera, gdy zostały one spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbania ze strony Administratora. We wszystkich innych przypadkach Administrator nie odpowiada, a Obdarowany nie będzie wysuwał wobec niego jakichkolwiek roszczeń.
2. Obdarowany wyłącza również odpowiedzialność Administratora za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Obdarowanemu przy realizacji Vouchera, w szczególności w przypadku gdy choćby pośrednio przyczynił się do ich powstania.
§ 11. ZMIANY REGULAMINU
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie nowej wersji dokumentu.
3. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem.
4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.
5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szczegółowy opis oferowanych Prezentów znajduje się w Serwisie CarreraCarsTeam.pl. Zamieszczone materiały promocyjne dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów oraz danych technicznych poszczególnych samochodów.
2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (lub odpowiednio Klientem/Obdarowanym), strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
3. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.
4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Administrator ma prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu z realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), a następnie do dalszego przetwarzania i udostępniania wspomnianej rejestracji podmiotom trzecim, z wyłączeniem wizerunku Obdarowanego, chyba że Obdarowany udzieli Carrera Cars Team s.c. pisemnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku.

superauta

przetestuj nasze SUPERAUTa:

Odważysz się?

Sprawdź ofertę

Poczuj prawdziwe emocje!

Sprawdź ofertę