Polityka prywatności

Polityka prywatności Carrera Cars Team

Polityka prywatności

I. Polityka prywatności – definicja
Polityka prywatności informuje klientów Carrera Cars Team zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
II Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Track Day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-040 Puszczykowo, ul. Gołębia 4D, NIP 7831812974, REGON 385548159 (dalej „Administrator”).

IV. Inspektor Danych Osobowych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, zwłaszcza w przypadku posiadania pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: Inspektor Danych Osobowych Track Day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-040 Puszczykowo, ul. Gołębia 4D, tel. 606 333 557, e-mail: biuro@carreracarsteam.pl

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności dane osobowe klientów Carrera Cars Team są przetwarzane przez Administratora w związku z prawnie uzasadnionymi interesami. Przetwarzanie to jest związane z następującymi działaniami:
a) Przeglądanie strony internetowej (podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:
· świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zamieszczonych na stronie internetowej carreracarsteam.pl, udostępniania formularzy kontaktowych;
· obsługi zamawiania usług poprzez formularz zgłoszeniowy;
· obsługi reklamacji;
· ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim – ochrona praw Administratora.

Aktywność i dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej Carrera Cars Team (zwanej dalej „Użytkownikiem”) i korzystającej z jednej albo kilku usług i/lub funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce prywatności są rejestrowane w systemie komputerowym zbierającym dane o zdarzeniach związanych z wykorzystywanym przez Carrera Cars Team systemem informatycznym, co kolei wiąże się z tymczasowym przechowywaniem i przetwarzaniem danych w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz w celach technicznych do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i poprawnego funkcjonowania strony Carrera Cars Team (wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz testów zapewniających ochronę danych przed cyberatakami i nadużyciami).
Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z stroną internetową Carrera Cars Team wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji ściśle związanej z rodzajem usługi świadczonej dla przez stronę Carrera Cars Team dla Użytkownika i/lub wynikającej z zawartej z Carrera Cars Team umowy.
b) Składanie zamówienia (podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgoda w zakresie danych podanych fakultatywnie art. 6 ust. 1 lit a RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO, obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgoda m.in w zakresie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego art. 6 ust. 1 lit. e RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:
· świadczenia usług związanych z wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem – złożenia zamówienia, realizacji złożonego zamówienia oraz jego dostarczeniem;
· reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru;
· płatności,
· realizacji obowiązków ustawowych – fiskalnych i rachunkowych ciążących na Administratorze;
· analitycznych i statystycznych, co pozwala analizować zachowania i preferencje Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług i świadczeniu adekwatnych do oczekiwań klientów usług;
· ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim – ochrona praw Administratora.
Dane oznaczone w Carrera Cars Team jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia, przetworzenia i dostarczenia zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Dane przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP komputera. W przypadku realizacji zamówienia dla firmy, aby zawrzeć i wykonać umowę przetwarzane są dane firmy w tym: nazwa, adres, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy.

c) Korzystanie z formularza kontaktowego (podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:
· identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na jego zapytanie przesłane przez formularz.
Skorzystanie w formularza kontaktowego wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane oznaczone w formularzu jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia zapytania oraz jego obsługi.
d) Zapisywanie danych w plikach cookies – co ma na celu ułatwienie korzystania z strony Carrera Cars Team (poprzez utrzymanie sesji po zalogowaniu) i dostarczanie jak najlepszych usług świadczonych Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz poprawy ich jakości.
Dane zapisywane w plikach cookies zawierają najczęściej nazwę strony z jakiej pochodzą, informację o dacie i czasie odwiedzin strony Carrera Cars Team oraz inne informacje o aktywności na tej stronie. W trakcie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. W ramach strony Carrera Cars Team wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Przez dostosowanie ustawień przeglądarki Użytkownik może w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że mogą one być ustawione jedynie wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie je zaakceptuje. Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór.
e) Realizacja przedmiotu zamówienia w czasie imprezy organizowanej przez Carrera Cars Team.
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronie internetowej Carrera Cars Team lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną i promocyjną.

VI. Przechowywanie i przetwarzanie danych

Strona Carrera Cars Team zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne – przechowywane na dobrze zabezpieczonym serwerze przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym. Administrator Danych zapewnia wszelkie środki ochrony technicznej, fizycznej i organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wykluczenia ryzyka zaistnienia utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia, wykorzystania danych Użytkowników carreracarsteam.pl.
Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celach zawartych w sekcji V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:
a) Operatorzy systemów informatycznych.
b) Operatorzy płatności i systemów płatności
c) Firmy logistyczne, kurierskie i poczta polska.
d) Zewnętrzni dostawcy produktów.
e) Kancelarie prawne.
f) Firmy księgowe i audytorskie.
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich oraz poza organizacje międzynarodowe.
VII. Prawo Użytkownika

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych Użytkownika, ma on prawo do:
a) Dostępu do treści danych osobowych.
b) Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
c) Prawo do przenoszenia danych.
d) Aktualizacji, poprawiania, uzupełniania swoich danych.
e) Prawo uzyskania kopii danych.
f) Wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.
g) Ograniczenia przetwarzania.

W celu realizacji posiadanych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Track Day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informując listownie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Gołębia 4D lub mailowo na adres e-mail: biuro@carreracarsteam.pl. Przesłana informacja powinna jasno i wyraźnie wskazać czego dotyczy żądanie. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona tą samą drogą jaką nadszedł wniosek Użytkownika, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności odroczenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia rozpatrzenia wniosku.
Dane Użytkownika strony Carrera Cars Team będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Jeżeli chcesz wyrażone zgody lub otrzymać więcej informacji na temat realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Gołębia 4D lub mailowo na adres e-mail: biuro@carreracarsteam.pl.

VIII. Zmiana polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018. Carrera Cars Team zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Wprowadzone poprawki będą obowiązywać od momentu publikacji pod tym adresem URL. Użytkownicy strony Carrera Cars Team mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę strony.

superauta

przetestuj nasze SUPERAUTa:

Odważysz się?

Sprawdź ofertę

Poczuj prawdziwe emocje!

Sprawdź ofertę